Regulamin świadczenia usług telemedycznych

§ 1

 1. Korzystanie przez Pacjentów z usług telemedycznych prezentowanych na stronie https://e-kardiolog.com , https://e-endokrynolog.com i https://e-diabetolog.com jako usługa: e-wizyta i e-recepta odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Poprzez usługi telemedyczne należy rozumieć udzielanie porad medycznych przez lekarza za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
  1. Formularza medycznego wysyłanego drogą mailową. Formularz medyczny jest niezbędnym elementem usługi e-wizyta i e-recepta.
  2. Telefonu
  3. Wideokomunikatora udostępnionego na stronie https://e-kardiolog.com , https://e-endokrynolog.com i https://e-diabetolog.com
 3. Z usług telemedycznych pacjenci mogą korzystać wyłącznie za pośrednictwem wymienionych w punkcie 2 kanałów komunikacyjnych tj. z wykorzystaniem formularza medycznego wysyłanego drogą mailową, połączenia telefonicznego lub połączenia video udostępnionego na stronie https://e-kardiolog.com , https://e-endokrynolog.com i https://e-diabetolog.com. W każdym przypadku konieczne jest zgodne z prawdą wypełnienie formularza medycznego i opłacenie honorarium za usługę wg cennika.
 4. Korzystanie z porad telemedycznych, jest możliwe po uprzedniej akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. „Świadczeniodawca” oznacza firmę Centrum Kardiologiczne KARDIOMED Lucja Kieras-Deżakowska
  2. „Usługi telemedyczne”, „telemedycyna”, „e-wizyta” – świadczenia zdrowotne wykonywane przez jednego ze specjalistów: kardiolog, endokrynolog, diabetolog, na rzecz pacjenta na odległość – bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie wideokonsultacji tj. przekazu audiowizualnego pomiędzy Pacjentem a lekarzem za pośrednictwem Portalu https://e-kardiolog.com , https://e-endokrynolog.com i https://e-diabetolog.com lub telefonu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. „Pacjent” – osoba pełnoletnia, korzystająca z Usług telemedycznych bez bezpośredniego badania, za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług telemedycznych
  5. „portal pacjenta” – witrynę: https://e-kardiolog.com , https://e-endokrynolog.com i https://e-diabetolog.com

§ 3

 1. W przypadku korzystania z usług telemedycznych dostępnych na portalu pacjenta – lekarz udziela informacji dotyczących wyłącznie pacjenta aktualnie korzystającego z portalu. Lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL.
 2. W ramach porad telemedycznych lekarz może:

               a) udzielić porady medycznej,
               b) zinterpretować wyniki badań
               c) udzielić informacji na temat przyjmowanych leków
               d) wystawić skierowania na uzasadnione medycznie badania i konsultacje
               e) wystawić i przesłać pacjentowi e-receptę
               f) przesłać lub zaprezentować materiały o tematyce zdrowotnej.

 1. W ramach porad telemedycznych, lekarz nie ma możliwości:
  1. wystawienia skierowania lub recepty bez wskazań medycznych
  2. orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 2. W trakcie porady telemedycznej lekarz, jeśli stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.
 3. Czas trwania porady telemedycznej udzielanej na portalu pacjenta oraz porady telefonicznej to maksymalnie 15 minut. Po tym czasie lekarz może poprosić pacjenta o przerwanie połączenia.
 4. Integralnym i koniecznym elementem każdej usługi telemedycznej jest wypełniony przez pacjenta formularz medyczny
 5. Czas realizacji usługi e-recepta to maksymalnie 2 dni robocze liczone od dnia otrzymania Formularza Medycznego do dnia wysłania e-recept drogą elektroniczną i zaleceń drogą mailową, albo 3 dni robocze w przypadku wysłania wydruku e-recepty drogą pocztową. O czasie realizacji pozostałych usług decyduje pacjent uzgadniając termin telefonicznie lub rezerwując go w udostępnionym kalendarzu.

§ 4

 1. Korzystanie z usług telemedycznych przez pacjenta, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach usługi telemedycznej znajdą się w jego dokumentacji medycznej.
 2. W ramach porad telemedycznych udzielanych na portalu pacjenta pacjent może wysłać do lekarza zdjęcie lub plik obrazujący problem zdrowotny
 3. Akceptując niniejszy regulamin pacjent oświadcza że jest świadomy oraz akceptuje fakt podwyższonego ryzyka błędu medycznego wynikającego z braku pełnego, bezpośredniego badania fizykalnego.

§ 5

Jeśli Pacjent nie może odbyć umówionej porady telemedycznej, powinien ją odwołać minimum 24 godziny przed ustalonym terminem. Tylko przy zachowaniu takiego czasokresu odwołania wizyty, pacjentowi przysługuje zwrot opłaconego honorarium.

§ 6

 1. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach porad telemedycznych lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać poradę.
 2. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady, pacjent powinien ponowić połączenie z lekarzem.
 3. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas porady telemedycznej.

§ 7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.
 2. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi telemedycznej, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie.
 3. Świadczeniodawca poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie podczas korzystania z kolejnej usługi telemedycznej. W celu dalszego korzystania z Usług telemedycznych niezbędna jest akceptacja nowej treści Regulaminu przez Pacjenta. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Świadczeniodawca ma prawo odmówić świadczenia Usług telemedycznych.
 4. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych zostały określone w obowiązku informacyjnym dostępnym na stronie https://e-kardiolog.com , https://e-endokrynolog.com i https://e-diabetolog.com.
 5. Reklamacje dotyczące wszystkich usług oferowanych przez Świadczeniodawcę należy zgłaszać mailowo, korzystając z Formularza Kontaktowego. Świadczeniodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamacje w ciągu 5 dni roboczych i przesłać odpowiedź pacjentowi drogą mailową.
DO REGULAMINU MAJĄ ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCE AKTY PRAWNE:
 1. Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 3. Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. Ustawaz dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
 5. Ustawa z dnia 09 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny